Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình biên dịch có lệnh rẽ nhánh switch, hành dụng như sau sẽ bị từ chối biên dịch:

biến mong_mun(String) = "bar"
switch (tham_s(String) = hi_người_dùng()) {
 case mong_mun:
  hoan_hô()
  break
 case "bar":
  khích_l()
  break
 case default:
  thông_báo_cái_gì_đó()
}

Bỏ qua thứ ngôn ngữ mã giả dở hơi mà tôi mới phịa ra, mong bạn bằng cách nào đó (chạy thử với mã thật của ngôn ngữ bạn yêu thích chẳng hạn) phát hiện ra rằng lỗi nằm ở dòng 3, khi tôi mô tả một case dựa theo biến mong_muốn.

Nguyên nhân được compiler viện ra thường có chữ constant, và ở một số compiler có đạo đức hơn thì có thêm chữ compile time. Tựu chung lại, không biết vì lý do gì, những thế lực tà đạo đó yêu cầu các case phải đi kèm với kiểu thức hằng biết được giá trị ngay tại thời điểm complie. Tức là:

 • Các giá trị được nhập vào bằng literal, hoặc các biểu thức chỉ gồm literal, chẳng hạn: 0, 1, "foobar", 1 + 100, "foo" + "bar"
 • Các enum name, ví dụ DUMMY.FOO

Không thể sử dụng bất kỳ thứ gì có khả năng thay đổi trong lúc runtime. Chẳng hạn biến hay biểu thức chứa biến.

Chúng ta cần xem xem compiler đã compile như thế nào, để rồi nó bị trói chân như thế.

Vậy hãy tạo ra một đoạn mã tương tự, nhưng compilable:

String temp = "";
switch (temp) {
 case "foo":
  break;
 case "bar":
  break;
 default:
  break;
}

Compile và sử dụng một công cụ decompile nào đó để soi vào compiled code. Ở đây tôi dùng ngôn ngữ Java với Jetbrains Java Decompiler và nhận được kết quả decompile như sau:

String temp = "";
byte var3 = -1;
switch(temp.hashCode()) {
case 97299:
 if (temp.equals("bar")) {
  var3 = 1;
 }
 break;
case 101574:
 if (temp.equals("foo")) {
  var3 = 0;
 }
}

switch(var3) {
 case 0:
 case 1:
 default:
}

Chưa cần quan tâm đến lý do của lệnh if lồng trong mỗi case. Ta đã thấy ngay rằng lệnh switch nguyên thủy dựa trên biến String đã được chuyển thể thành dựa trên biến kiểu byte. Việc chuyển thể này cần có hashCode của giá trị của case.

Nếu biểu thức của case có khả năng thay đổi trong runtime, hashCode sẽ thay đổi, và compiler sẽ không có khả năng tính trước để chuyển thể nữa.

Nhưng tại sao compiler này được code để thực hiện phép chuyển thể như thế?

Câu trả lời là tốc độ, so sánh đơn thuần 2 byte với nhau nhanh hơn nhiều rất nhiều so với đa số các phép so sánh khác.

Các ngôn ngữ thực thi trên môi trường .NET thì đưa tất cả các case vào một kiểu dữ liệu Map và lợi dụng cơ chế getValue để giấu lời gọi đến getHashCode đi:

Dictionary dictionary1 = new Dictionary(6);
dictionary1.Add("foo", 0);
dictionary1.Add("bar", 1);

int num1 = dictionary1.getValue(temp)

switch (num1) {
 case 0: return
 case 1: return;
}

Nguyên lý ở đây tương tự, key của các entry trong map là không được bị thay đổi trong runtime, do đó các giá trị case phải là hằng đoán được tại compile-time.